Didymus

(the twin), a surname of the apostle Thomas. (John 11:16; 20:24; 21:2) [Thomas]